Page 5 - 201804
P. 5

す ሕऐ ࢤす ࿗ ᱌              ⅡݖⅡ⩢⻾ឭ䔈ᆂ                    ԰ԡϟऐ Ꭱ Ꭾ ᰵ
       ჆ᆍ᤟঎ ሕऐ શᆍ঎ ࿗       ዶʛ׹ᑕႿዹᔀ༁ ᔽႿ ୩ዹᔽᔀႿዹᔀ ᑕႿʛ ఋᔀዹၤႿᆍ᤟ᆍ੫ᢃ ᆍ஦ ۼᑕᡷᔀʢ ኏ᔀ༁ᆍࣼʢዹᔀ༁    Ȯࣼ᤟঎ ԰ԡϟऐ

      ᧕ᨃ᧧᧥ϟԡ঎ ሕऐऐԡ ᣰ ᢼ঎ ᔽ༁༁Ⴟ঎ ϟԡԡᤃ Ꭾᤃ࿗Ꭾ঎ ԰ԡϟऐ঎ ԡ࿗঎ ԡԡϟ


          ᐧま➖ჳᏓࣷᢿ݄᫦ᐼᄦᄼࡧౝ㶕ᒱ≮⮱ᒞ৺


                    㗃জ ∸ ᕷۜজ 䰜 ᕷᑍ⋈⋈ ᕷᶮ͉᫦           ሕ
                        ϟᕷ԰
                                   ԰
                              ԰
               ྉϟ঎ ⇠⊤๔႓Ⅱ᪴Ⅱ䉱⎽̻Ⅱݖጒ⼸⻾႓పუ䛺◦჋侹ბᖔ↌㟼 ࢄϙজ ԰ϟԡԡँऐଫ
             ԰঎ ⇠⊤๔႓ⅡݖⅡ⩢႓䮏ᖔ↌㟼 ࢄϙজ ԰ϟԡԡँऐଫ ሕ঎ ݾᶒ๔႓ጒ⼸㈨ᖔ㠞ప ݾᶒজऊା԰ϟ۪Իɯ
         ᦅ㺮ᧅ⩞λᐧま➖ჳᏓࣷᢿ݄᫦ᐼ᭜ᒞ৺೻ጯᄼࡧౝ㶕ᒱ≮䓴⼸⮱䛺㺮఍㉍ᕷݖ⩕ι㐡≲Ⅱ᫦⼸ᐧ
         ⿸γ೻ጯᄼࡧ䭺䰕ᒱ≮὎ಸᎣ⩕ ା̀ ∂὎᠌ᐧま➖ᕷౕݖ⩕Ⱕڠϧጒ䭺䰕䄂侹㐀᳉ᄦ὎ಸ࣯᪝䔈
         㵹⢴Ⴧ⮱ധ⵭̷ᕷⵁ⾣γ̺हᐧま➖ჳᏓܓ᪡命̻ϑ䩆͑⻺ᢿ݄᫦ᐼᄦ೻ጯᄼࡧౝ㶕䭺䰕ᒱ≮䓴⼸
         ⮱ᒞ৺ᤆ 㐀᳉㶕ᬻᕷ䮼Ɑᐧま➖ჳᏓ⮱෋๔ᕷ䓫ݝᎠ㶎≮䛼⮱ⅴ≮ᬣ䬡ᐣ䪬ᕷι㔲␎䋠ᠴ᪝ܪ᪝ڠ
         ㈨ଔह̭ᐧま➖ჳᏓᕷϑ䩆ᢿ݄᫦ᐼ̸⮱ⅴ≮ᬣ䬡䒰᪡命ᢿ݄᫦ᐼ̸⮱෋፲ᰡ๔ᕷ́͑⻺ᢿ݄᫦ᐼ
         ⮱ⅴ≮ᬣ䬡ጛթ䮼Ɑᐧま➖ჳᏓ⮱෋๔㔹෋๔ᤆ ౕᰶᐧま➖⮱᫚䲏̷ᕷᎠ౴Ⅱ⌞̻Ꭰ౴≮䕌౴๔
         λᬍᐧま➖ᗲۢᕷ́䮼Ɑᐧま➖ჳᏓ⮱෋๔㔹෋๔ଔౕᬍᐧま➖⮱᫚䲏̷ᕷᎠ౴Ⅱ⌞̻ᬍᐧま➖ᗲ
         ۢⰥ䓾ᕷ㔹Ꭰ౴≮䕌ᄼλᬍᐧま➖ᗲۢᕷ́䮼Ɑᐧま➖ჳᏓ⮱෋๔㔹ۼᄼଔ䭨߈㈨᪝䮼Ɑᐧま➖ჳ
         Ꮣ⮱෋๔㔹෋๔ᕷᒀᐧま➖ჳᏓᄼλ ϟᤃᠮ ᬣᕷ䭨߈㈨᪝෋፲䒰㑀ᕷᒀᐧま➖ჳᏓ๔λ ϟᤃᠮ ऻᕷ䭨߈
         ㈨᪝᭫㦄෋๔ᤆ
         ڠ䩛䃺ᧅౝ㶕ᒱ≮ଔᐧま➖ჳᏓଔⅴ≮ᬣ䬡ଔ䭨߈㈨᪝ଔ᪝թ὎᠌
         ͚ఫܳㆨत᧥۪ሕሕሕ঎ ϟଫఋ჆ϟሕጢ঎ ँজ জ ᪴⡛ᴴᔄ⴮᧥ዶজ জ জ ᪴」㑃त᧥ϟԡԡᤃ Ꭾᤃ࿗Ꭾྉ԰ԡϟऐɯԡ࿗ ԡԡԡϟ ԡᤃ
                                                 ϟᖔ԰
         ጛஏஏᓣዞᡙ໧ ᅳஏ ᤇࣩᔠᤀʐᔠႥ੖ ʐᓣႥ໧ᔠᡙᡥ ᐹႥʐ ᐹʗʗᐹႥ੖ᓣቂᓣႥᡙ ᅳႥ ໧ࣩʗஏᐹዞᓣ ʗࣩႥᅳஏஏ ᡓʗᅳዞᓣ໧໧ ᔠႥ ࣩʗᤇᐹႥ ʗᓣ໧ᔠʐᓣႥᡙᣑ ᣑ ᣮ᧧ዶᨃ ɟᑕႿ੫ ᖔèጶશ᥈
          ԰
                 ԰
         ۼᔀႿ ᖔ Ի̀ዶશ᥈ ఋᑕᆍᡷᑕᆍ ᖔ ᓂ᧧ዶશ᥈ ᧕ᆍႿ੫஦ᑕႿ੫ ྉϟॹ ୒ᡙᐹᡙᓣ ᣞᓣᡥ ᒦᐹᤇᅳʗᐹᡙᅳʗᡥ ᅳஏ ̵ᡥʐʗᅳᤀᅳ੖ᡥ᤬۩ᐹᡙᓣʗ ቴᓣ໧ᅳࣩʗዞᓣ໧ ᐹႥʐ ̵ᡥʐʗᐹࣩᤀᔠዞ
                        ሕ
         ጛႥ੖ᔠႥᓣᓣʗᔠႥ੖ᖔ ̵ᅳ၊ᐹᔠ ІႥᔠצᓣʗ໧ᔠᡙᡥᖔ ટᐹႥᢝᔠႥ੖ ԰ϟԡԡँऐᖔ ࣷ၊ᔠႥᐹଫ԰ॹ ࣷᅳᤀᤀᓣ੖ᓣ ᅳஏ ۩ᐹᡙᓣʗ ࣷᅳႥ໧ᓣʗצᐹႥዞᡥ ᐹႥʐ ̵ᡥʐʗᅳᡓᅳँᓣʗ ጛႥ੖ᔠႥᓣᓣʗᔠႥ੖ᖔ
         ̵ᅳ၊ᐹᔠ ІႥᔠצᓣʗ໧ᔠᡙᡥᖔ ટᐹႥᢝᔠႥ੖ ԰ϟԡԡँऐᖔ ࣷ၊ᔠႥᐹଫሕॹ ᦵᓣᡓᐹʗᡙቂᓣႥᡙ ᅳஏ ጛႥ੖ᔠႥᓣᓣʗᔠႥ੖ᖔ ІႥᔠצᓣʗ໧ᔠᡙᡥ ᅳஏ ࣷᐹቂᤇʗᔠʐ੖ᓣᖔ ࣷᐹቂᤇʗᔠʐ੖ᓣ ࣷଧ԰ϟۗԮᖔ Іᣞɯ
         ዛᤇ໧ᡙʗᐹዞᡙ᧥ ାࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ ᑕႿʛ ᑕʢʢᑕႿ੫ᔀቝᔀႿᡷ ᑕʢᔀ ᔽቝᡱᆍʢᡷᑕႿᡷ ஦ᑕዹᡷᆍʢ༁ ᆍ஦ ᡷၤᔀ ʢࣼႿᆍ஦஦ ᡱʢᆍዹᔀ༁༁ ᔽႿ ࣼʢᤦᑕႿ ʢᔀ༁ᔽʛᔀႿᡷ ᑕʢᔀᑕ঎ ାᑕ༁ᔀʛ ᆍႿ ᡷၤᔀ
         ᡷऔᆍ᥋ʛᔽቝᔀႿ༁ᔽᆍႿᑕ᤟ ༁ၤᑕ᤟᤟ᆍऔ औᑕᡷᔀʢ ᔀीࣼᑕᡷᔽᆍႿ༁ ᑕႿʛ ᡷၤᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫᥋ၤᆍ᤟ᔀ ቝᔀᡷၤᆍʛ औၤᔽዹၤ औᑕ༁ ࣼ༁ᔀʛ ᡷᆍ ༁ᔽቝࣼ᤟ᑕᡷᔀ ᡷၤᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫༁ᖔ ᑕ ʢᑕᔽႿ஦ᑕ᤟᤟
         ʢࣼႿ ᆍ஦஦ ቝᆍʛᔀ᤟ ᆍ஦ ࣼʢᤦᑕႿ ዹᆍቝቝࣼႿᔽᡷᢃ औᑕ༁ ᔀ༁ᡷᑕᤦ᤟ᔽ༁ၤᔀʛ঎ ኏ᔀ᤟ᑕᡷᔀʛ ᑕʢᡷᔽ஦ᔽዹᔽᑕ᤟ ʢᑕᔽႿ஦ᑕ᤟᤟ ᔀ଴ᡱᔀʢᔽቝᔀႿᡷᑕ᤟ ʢᔀ༁ࣼ᤟ᡷ༁ औᔀʢᔀ ࣼ༁ᔀʛ ᡷᆍ ׹ᑕ᤟ᔽʛᑕᡷᔀ ᡷၤᔀ
         ቝᆍʛᔀ᤟ ᡱᑕʢᑕቝᔀᡷᔀʢ༁ᖔ ᑕႿʛ ᡷၤᔀႿ ᡷၤᔀ ᔽႿ஦᤟ࣼᔀႿዹᔀ༁ ᆍ஦ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ ᑕႿʛ ᡷऔᆍ ᑕʢʢᑕႿ੫ᔀቝᔀႿᡷ ᡷᢃᡱᔀ༁ ᆍ஦ ᔽႿ᤟ᔽႿᔀ ᤟ᑕᢃᆍࣼᡷ ᑕႿʛ ༁ᡷᑕ੫੫ᔀʢᔀʛ
         ᤟ᑕᢃᆍࣼᡷ ᔽႿ ʢࣼႿᆍ஦஦ ᡱʢᆍዹᔀ༁༁ औᔀʢᔀ ༁ᡷࣼʛᔽᔀʛ঎ ఋၤᔀ ʢᔀ༁ࣼ᤟ᡷ༁ ༁ၤᆍऔ ᡷၤᑕᡷ ᡷၤᔀ ᡷᔽቝᔀ ᆍ஦ ዹᆍႿዹᔀႿᡷʢᑕᡷᔽᆍႿ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔀ༁ औᔽᡷၤ ᡷၤᔀ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔽႿ੫ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫
         ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃᖔ ᡷၤᔀᢃ ༁ᑕᡷᔽ༁஦ᢃ ᡷၤᔀ ᔀ଴ᡱᆍʢᔀႿᡷᔽᑕ᤟ ஦ࣼႿዹᡷᔽᆍႿ ʢᔀ᤟ᑕᡷᔽᆍႿ঎ èᆍʢ ᡷၤᔀ ༁ᑕቝᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃᖔ ᡷၤᔀ ᡷᔽቝᔀ ᆍ஦ ዹᆍႿዹᔀႿᡷʢᑕᡷᔽᆍႿ ᔽႿ ༁ᡷᑕ੫੫ᔀʢᔀʛ
         ᤟ᑕᢃᆍࣼᡷ ᔽ༁ ᤟ᑕʢ੫ᔀʢ ᡷၤᑕႿ ᡷၤᑕᡷ ᔽႿ ᔽႿ᤟ᔽႿᔀ ᤟ᑕᢃᆍࣼᡷ঎ ఋၤᔀ ʛᔽ஦஦ᔀʢᔀႿዹᔀ ᤦᔀᡷऔᔀᔀႿ ᡷၤᔀ༁ᔀ ᡷऔᆍ ᤟ᑕᢃᆍࣼᡷ༁ ᔽ༁ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔽႿ੫ ᑕ༁ ᡷၤᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ
         ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔀ༁঎ ዶᡷ ᡷၤᔀ ዹʢᆍ༁༁᥋༁ᔀዹᡷᔽᆍႿ༁ औၤᔀʢᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ᔀ଴ᔽ༁ᡷ༁ᖔ ᑕ׹ᔀʢᑕ੫ᔀ औᑕᡷᔀʢ ʛᔀᡱᡷၤ ᑕႿʛ ᑕ׹ᔀʢᑕ੫ᔀ ஦᤟ᆍऔ ׹ᔀ᤟ᆍዹᔽᡷᢃ ᑕʢᔀ ੫ʢᔀᑕᡷᔀʢ ᡷၤᑕႿ ႿᆍႿ᥋
         ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ༁ᔽᡷࣼᑕᡷᔽᆍႿᖔ ᑕႿʛ ᡷၤᔀᢃ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔀ औᔽᡷၤ ᡷၤᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ঎ ዶᡷ ᡷၤᔀ ႿᆍႿ᥋ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ዹʢᆍ༁༁᥋༁ᔀዹᡷᔽᆍႿ༁ᖔ ᡷၤᔀ ᑕ׹ᔀʢᑕ੫ᔀ ʛᔀᡱᡷၤ ᔽ༁
         ༁ᔽቝᔽ᤟ᑕʢ ᡷᆍ ᡷၤᔀ ༁ᔽᡷࣼᑕᡷᔽᆍႿ ᆍ஦ ႿᆍႿ᥋ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ᤦࣼᡷ ᡷၤᔀ ᑕ׹ᔀʢᑕ੫ᔀ ׹ᔀ᤟ᆍዹᔽᡷᢃ ᔽ༁ ᤟ᆍऔᔀʢ ᑕႿʛ ᔽᡷ ʛᔀዹʢᔀᑕ༁ᔀ༁ औᔽᡷၤ ᡷၤᔀ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔽႿ੫ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫
         ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ঎ ఋၤᔀ ʢᔀ༁ᔽ༁ᡷᑕႿዹᔀ ዹᆍᔀ஦஦ᔽዹᔽᔀႿᡷ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔀ༁ औᔽᡷၤ ᡷၤᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ঎ ۼၤᔀႿ ᡷၤᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ ᔽ༁ ᤟ᔀ༁༁ ᡷၤᑕႿ ϟᤃᠮ ᖔ ᡷၤᔀ
         ʢᔀ༁ᔽ༁ᡷᑕႿዹᔀ ዹᆍᔀ஦஦ᔽዹᔽᔀႿᡷ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔀ༁ ༁᤟ᆍऔ᤟ᢃᖔ ᤦࣼᡷ ᔽᡷ ᔽႿዹʢᔀᑕ༁ᔀ༁ ༁ᔽ੫Ⴟᔽ஦ᔽዹᑕႿᡷ᤟ᢃ औၤᔀႿ ᡷၤᔀ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃ ༁ࣼʢᡱᑕ༁༁ᔀ༁ ϟᤃᠮ ঎
         ᣞᓣᡥ ँᅳʗʐ໧᧥ ༁ࣼʢ஦ᑕዹᔀ ʢࣼႿᆍ஦஦ଫ ᤦࣼᔽ᤟ʛᔽႿ੫ ʛᔀႿ༁ᔽᡷᢃଫ ᡷᔽቝᔀ ᆍ஦ ዹᆍႿዹᔀႿᡷʢᑕᡷᔽᆍႿଫ ʢᔀ༁ᔽ༁ᡷᑕႿዹᔀ ዹᆍᔀ஦஦ᔽዹᔽᔀႿᡷଫ Ⴟࣼቝᔀʢᔽዹᑕ᤟ ༁ᔽቝࣼ᤟ᑕᡷᔽᆍႿ


      জজ 䮼Ɑ೻ጯࡃ䔈⼸⮱ߍᔘᖔ೻ጯᄼࡧ䔽⌽෋็ᖔᐧ              ᒱ≮䓴⼸⮱ᒞ৺㻱ᒸڤᰶ䛺㺮⮱⣝჋ᘼͶ          Џሕ૒ ᤥ
      ま➖ჳᏓΌ̺᫚෋๔      Џϟ૒ ᤥ ჳ䯳⮱ᐧま㓑чᑂ䊤䭺          ᐧま➖⮱ႅౕ㐆᪝թ὎᠌ፓᲒγ䒰๔⮱䯫Ꮣᖔ
      䰕ϔ≮䓴⼸͚ⅡѺܦ≮䕌ܦⅡ≮䭨߈ぶౕᐧま➖䭱䓾              Ⱋݺ⮱ⵁ⾣๔็ڠ∕೻ጯᄼࡧᐧま➖⮱὎᠌᫦
      ࣾ⩌अࡃᖔ䔈㔹ᒞ৺೻ጯᄼࡧ⮱ౝ㶕ᒱ≮䓴⼸            Џ԰૒ ᤥ ∂ Џ࿗᥋Ꭾ૒ ᤥ ຯౕ ఋʢᔀ׹ᡷ ὎ಸ Џऐ૒ ܦȮ஦᤟ᆍऔ ὎ಸ Џँ૒ ͚ᖔ䕇䓴䔽
      ఍ₑᖔᤚ⹧ᐧま➖ჳᏓࣷᢿ݄᫦ᐼᄦ೻ጯᄼࡧౝ㶕               ͗Ჱᐧᐧま➖⮱倅⼸হ䓦⩹Გั⤳೻ጯᄼࡧᐧま


        ധ䛾䶦Ⱋ᧥పუ䛺◦ⵁࣾ䃎ܿྉ԰ԡϟᤃɟèऊԡ࿗ԡ԰ᤃԡጢɯଫ↌㟼Ⱞすρ᱌ ᥥሕሕሕ ጒ⼸ɼ ദڨ䉱䛾ྉ ା኏ዶ԰ԡϟᎮሕᎮϟɯଫ倅ぶ႓ᵎ႓⻾݈᫝ᑂᮧ䃎ܿ
      ྉାϟᎮԡϟጢɯ
        ҉㔲キϸ᧥㗃∸ྉϟँᎮ࿗ᗵɯᖔ⩤ᖔ᪆ᢵᖔࢇธᖔͨ㺮ϻθⅡ߈႓ࣷ⇠≮ߕ߈႓ⵁ⾣ᤥ ጶ᥋ቝᑕᔽ᤟᧥ ༁ᔀʛᔽቝᔀႿᡷᡸ᤟ᑕᤦ݀ ၤၤࣼ঎ ᔀʛࣼ঎ ዹႿ
             ⅡݖⅡ⩢⻾ឭ䔈ᆂᕷ԰ԡϟऐᕷሕऐ཯࿗ɤজ ௴ᓣᤀᧅԡ԰ጢ ऐሕᎮऐᤃሕሕጢজ ጛ᤬ቂᐹᔠᤀᧅᢝऊ݀ ၊၊ࣩॹ ᓣʐࣩॹ ዞႥজ ၊ᡙᡙᡓᧅᣑ ᣑ ँँँॹ ၊ᓣ၊ᐹᔠफᔠҧᐹႥॹ ዞႥ ኼ ϟ ኼ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10