Page 8 - 《水利水电科技进展》2021年第2期
P. 8

ϟ
              Þ ᡫ            ྉϟԡɯ
               ༁ᔠ ટ ໧
                 ኮ ஏ ྉʐ ɯ
                    ᔠᢝ
                   ༁ၤ
                 ᢝᡫ ϟ
      ڣ͚
            ­ ϟ ͦ § ʐ ᔠᢝ · ¸ জজজ ԡ ፪ ʐ ድ࿮
                  ༖
            °
            °
        ஏ ྉʐ ɯ ᡫ ®  ¨ © ࿮ ¹      ᔠᢝ  ༁ၤᑕʢᔀ
        ༁ၤ ᔠᢝ     ༁ၤᑕʢᔀ
            ° °
            ԡ      জ ¯ জ জ ʐ ᤠ ࿮ ༁ၤᑕʢᔀ
                      ᔠᢝ
      ᐼ͚᧥ટ ͧ㇫㠞䯳ڲ͗Ҁ⮱᪝䛼ଫÞ ͧ͗Ҁ ᔠ ⮱ᄼ⩌
          ༁            ༁ᔠ
      ධ䔯ᏁᏓଫஏ ྉʐ ɯͧ͗Ҁ ᔠ হ͗Ҁ ᢝ ⮱ڞϘܪ᪝ଫʐ
            ༁ၤ ᔠᢝ               ᔠᢝ      ఫ ϟজ す ᤀ ᲎䄰Ꮣ㏬⮱咬倅䃎ツ⹧ᘼఫ
      ͧ͗Ҁ ᔠ হ͗Ҁ ᢝ ⮱Ⱋᴴթ㏱᜽⮱ा䛼⮱⁔ᐼ䌊⻨ᖔ
      ʐ ᢉ ᡥ ͱᡥ ᢝ ଫ࿮  ͧθٵ㻱Ⴧ⮱ᄼ⩌ධࡷᒱଫ༖ ͧ          ⮱ᣔݣ◦⮱ⅡѺ䔈㵹䄰᪡᧥
          ᔠ
       ᔠᢝ
             ༁ၤᑕʢᔀ
                                   ­ Ԯ ᤀᖔ၊ ᡫԮ ᤀᖔ၊ ͦ ྉ୒ ͦ ᪵ऊɯজ জ
                                   °
                                          ၊
      ᣔݣڞϘܪ᪝ᒏ⟣⮱࣯᪝ᖔः ϟ ᝃ ԰ᤥ
                                   °
         ౕ ᧕۪୩ዶ ㏳᥉㉏䭣⃢ᖔใ䘕㇫㠞䯳֒ᩣ㏠ใ䘕               ° জজজ Ԯ ᤀᖔ၊ ᢇԮ ᤀᖔ၊ͦϟ ́ Ԯ ᤀᖔ၊ ᢇԮ ᤀᖔ၊ժϟ ྉϟ԰ɯ
                                   ®
      ㇫㠞䯳ሙ͚㏼ ᧕۪୩ዶ хࡃऻ⮱͗ҀᖔᎣ䕇䓴ह̷⮱                 ° Ԯ ᤀᖔ၊ ᡫԮ ᤀᖔ၊ ժ ྉ୒ ͦ ᪵ऊɯজ জ
                                          ၊
                                   ° °
      䲋ߐᢿᎼহᄼ⩌ධឭᱜᄦใ䘕㇫㠞䯳֒䔈㵹㐡៑ᤥ                  ¯ জজজ Ԯ ᤀᖔ၊ ድԮ ᤀᖔ၊ͦϟ ́ Ԯ ᤀᖔ၊ ድԮ ᤀᖔ၊ժϟ
      ԣ঎ ጇই ᩦ䔈᏷䖀㏓᲌                    䄰᪡ऻ䄰Ꮣ㏬⮱᝭ᰶ䩜咬倅Ꮣ౴ౕЏԡᖔ᪵ऊ૒㠰డڲᤥ
         ऄ䃫䃎Ԋ䃮⢴㏓᲌⮱ᒞ৺ᖔ䄰Ꮣఫ⮱хࡃ䄰Ꮣ               ᤇॹ ᄦ̷ܦ̸᏷䖀㏬䔈㵹䄰᪡ᤥ ᒀす ၊ ͗ᣔݣ◦
      ㏬̻፥㻱䄰Ꮣ㏬͸䬡䄰᪡⮱፲Ꮣ䒰ͧᰶ䭽ᖔ⩞ₑज               ⮱咬倅䊲䓴ᣔݣ咬倅թᬣᖔ̷ܦ̸᏷䖀㏬䄰᪡ڙᐼ
      ВҬ⩕ߕᔮ᏷䖀㏓᲌Გ㑖ᄼᄨх⾧䬡ᤥ э㐌⮱хࡃ
                                ຯ̸᧥
      ᏷䖀⮱Ҭ⩕᫦ᐼ᭜В݊໸㏬͚ͧᓰᲱ䕍хࡃ᏷䖀ᖔ                  ­ ྉԮ շʛऊᖔԮ շʛऊᖔҭᖔԮ    շ
                                   °
                                     ᤀᖔϟ
                                         ᤀᖔ԰
      ᎣВ᏷䖀ͧᄨх⾧䬡ᓄݝхࡃ䄰Ꮣ㏬ᖔ䄰Ꮣ㏬хࡃ                  ° জজʛऊᖔԮ ᖔԮ     ᤀᖔ၊ͱϟ
                                                ᤀ
      ऻ̺㼓ࣷ᏷䖀䓦⩹݆хࡃ㐀᲌ᖔ݆॓Вхࡃ䄰Ꮣ㏬                  °     ᤀᖔ၊ ᤀᖔ၊շϟ շʛऊᖔҭᖔԮ ᖔ̵շʛऊɯ
                                   ° °
      ͚ͧᓰᲱ䕍᫝᏷䖀ᤥ 䔆⻺᫦∂㮪♣㐡ᠮγхࡃ䄰Ꮣ              জজ ᤇ ᢉ ® জজজজ Ԯ ᢦԮ  ᤀᖔ၊ͱϟ ́ Ԯ ᢦԮ ᤀᖔ၊շϟ
                                         ᤀᖔ၊
                                               ᤀᖔ၊
                                  ϟ ° ྉԮ շʛऊᖔԮ շʛऊᖔҭᖔԮ   շʛऊᖔԮ
      ㏬⮱ധ᱙ᒏᔮᖔѳ䄰Ꮣ㏬Ϻᰶज㘪ܧ⣝䓴๔⮱䩜咬                  °  ᤀᖔϟ  ᤀᖔ԰    ᤀᖔ၊ͱ԰  ᤀᖔ၊ͱϟ ᖔ
      ⟣∏ߕᖔᄩ㜡хࡃ㐀᳉̺䔯व჋䭲Ꮑ⩕ᤥ ᱙᪴ᄦ᏷                  ° জজ Ԯ շʛऊᖔԮ ᤀᖔ၊շϟ ᖔԮ ᤀᖔ၊շ԰ շʛऊᖔҭᖔԮ ᤀᖔ̵ շʛऊɯ
                                       ᤀᖔ၊
                                   ¯
      䖀㏓᲌䔈㵹γᩦ䔈ᤥ ᩦ䔈ऻࢂ᲎䄰Ꮣ㏬⮱᏷䖀㏓᲌                  ° জজজজ Ԯ ጐԮ  ᤀᖔ၊ͱϟ ́ Ԯ ጐԮ ᤀᖔ၊շϟ
                                               ᤀᖔ၊
                                         ᤀᖔ၊
      Ჱᐧₒ俑ຯ̸᧥                                           ྉϟሕɯ
         ₒ俑 ϓই 䃫Ⴧᣔݣ咬倅թ ᪵ऊᤥ                   ­ ྉԮ ͱʛऊᖔԮ ͱʛऊᖔҭᖔԮ  ᤀᖔ၊ͱ԰ ͱʛऊᖔԮ ᤀᖔ၊ͱϟ ᖔ
                                    °
                                      ᤀᖔϟ
                                         ᤀᖔ԰
         ₒ俑 ԣই す ᤀ ᲎䄰Ꮣ㏬⮱ᣔݣ◦ज㶕⹧ͧ                ° জজ Ԯ ͱʛऊᖔԮ   ᖔԮ  ͱʛऊᖔҭᖔԮ ᤀᖔ̵ ͱʛऊɯ
                                       ᤀᖔ၊
      ྉԮ ᖔԮ ᖔҭᖔԮ   ɯଫ䕇䓴 Ԯ ō᪵ऊ Ჱᐧ݊໸̷᏷䖀             °       ᤀᖔ၊շϟ ᤀᖔ၊շ԰
        ᤀᖔϟ ᤀᖔ԰  ᤀᖔ̵    ᤀᖔ၊                ° ° জজজজজ Ԯ ᢦԮ   ́ Ԯ ᢦԮ
                                                ᤀᖔ၊
                                          ᤀᖔ၊
      ㏬ྉԮ շ᪵ऊᖔԮ   շ᪵ऊᖔҭᖔԮ   շ᪵ऊɯܦ݊໸̸᏷䖀㏬       জজ  ᤇ ᢉ ®        ᤀᖔ၊ͱϟ    ᤀᖔ၊շϟ
         ᤀᖔϟ   ᤀᖔ԰     ᤀᖔ̵              ԰ ° ྉԮ ͱʛऊᖔԮ ͱʛऊᖔҭᖔԮ   ͱʛऊᖔԮ ᖔ
      ྉԮ ͱ᪵ऊᖔԮ ͱ᪵ऊᖔҭᖔԮ    ͱ᪵ऊɯᤥ                °  ᤀᖔϟ  ᤀᖔ԰    ᤀᖔ၊ͱϟ  ᤀᖔ၊
        ᤀᖔϟ  ᤀᖔ԰    ᤀᖔ̵                  জজ Ԯ   ͱʛऊᖔҭᖔԮ  ͱʛऊɯ
         ₒ俑 ᇺই ᄦす ᤀ ᲎䄰Ꮣ㏬䔈㵹咬倅ܳᲽ᧥ݑ᫚               °   ᤀᖔ၊շϟ   ᤀᖔ̵
                                    °
      す ԰ 㜠す ̵ͱϟ ͗ᣔݣ◦̻Ⱕ䗨ᣔݣ◦᭜॓ᒏ᜽䩜                 ¯ জজজজজ Ԯ ጐԮ   ᤀᖔ၊ͱϟ ́ Ԯ ጐԮ ᤀᖔ၊շϟ
                                          ᤀᖔ၊
                                                ᤀᖔ၊
      咬⟣∏ߕᖔ䃎ツ咬倅ᤥ 咬倅䃎ツڙᐼຯ̸᧥                                    ྉϟ࿗ɯ
        ­ ቝᔽႿྉ Ԯ ͱԮ ᤀᖔ၊ͱϟ ᖔ Ԯ ͱԮ ᤀᖔ၊շϟ ɯ      ᐼ͚᧥ᤇ ܦᤇ ܳݘА㶕̷ܦ̸᏷䖀㏬ᤥ
        °
                                    ԰
                                   ϟ
            ᤀᖔ၊
                   ᤀᖔ၊
        °
       ၊ ®
      ୒ ᢉ জজজྉԮ ͱԮ     ɯྉԮ ͱԮ   ɯᢦԡ    ྉϟϟɯ     ϺВఫ ϟ ͧҸᖔᄦఫ ϟ ͚す ᤀ ᲎䄰Ꮣ㏬⮱᝭ᰶ
             ᤀᖔ၊
                   ᤀᖔ၊
        ° ԡজ জ ྉԮ ͱԮ ᤀᖔ၊ͱϟ ɯྉԮ ͱԮ ᤀᖔ၊շϟ ɯ፪ԡ     䊲䓴ᣔݣ咬倅թ⮱ᣔݣ◦䘪䔈㵹В̷͑⻺䄰᪡ᖔ䄰
        °
        ¯
             ᤀᖔ၊
                  ᤀᖔ၊
                    ᤀᖔ၊շϟ
               ᤀᖔ၊ͱϟ
      ᐼ͚᧥୒ ͧす ၊ ͗ᣔݣ◦⮱咬倅ᖔቂଫԮ ͧす ၊ ͗ᣔ           ᪡ऻ᩵᳉ຯఫ ԰ ᝭⹧ᤥ ̷ܦ̸᏷䖀㏬䄰᪡ऻᖔౕ᫝̭
          ၊             ᤀᖔ၊
                                А⮱ᄨх䓴⼸͚ᖔजВ䖬ٺ̷̭А䓴๔䩜咬⮱咬倅
      ݣ◦ⅡѺᖔቝᤥ
         Вఫ ϟ ͧҸᖔౕᄨх䓴⼸͚ᖔす ᤀ ᲎䄰Ꮣ㏬ౕ           ܧ⣝㐔㐚෋๔⮱ᗲۢᤥ
      Ԯ  ܦԮ 䭱䓾ܧ⣝γ䒰๔⮱䩜咬⟣∏ߕᖔ䕇䓴ᐼྉϟϟɯ             ₒ俑 ጇই ᠶ⚔䄰Ꮣ㏬䗨㏬̺ϑࣶ݆࣌ᖔ䔈̭ₒ
       ᤀᖔ၊ϟ ᤀᖔ၊԰
      जᓄ咬倅ܳݘͧྉԮ      ͱԮ  ɯܦྉԮ   ͱԮ  ɯᤥ     ᄦ̷ܦ̸᏷䖀㏬䔈㵹䄰᪡ᖔ䓫ݝ̷᏷䖀㏬̺̻す ᤀշϟ
               ᤀᖔ၊ϟ ᤀᖔ၊ϟշϟ ᤀᖔ၊԰շϟ ᤀᖔ၊԰
         ₒ俑 ྽ই ݑ᫚䄰Ꮣ㏬ڲᰭ๔⮱咬倅թ᭜॓䊲䓴            ᲎䄰Ꮣ㏬ϑࣶܦ̸᏷䖀㏬̺̻す ᤀͱϟ ᲎䄰Ꮣ㏬ϑࣶ
      ᣔݣ咬倅թ ᪵ऊᖔຯ᳉᱗䊲䓴 ᪵ऊᖔ݆䔈ڒₒ俑 ጢᖔ݆॓            ⮱᩵᳉ᤥ
                                  ౕ䔈㵹 ᧧۪୩ᨃ ㇄᥉㉏䭣⃢ᖔ䰭ٵⅯܧ᝭ᰶᒲхࡃ
      ᄦ䄰Ꮣ㏬ܦ݊໸̷̸᏷䖀㏬䔈㵹䄰᪡᧥
         ᐹॹ ᄦ䄰Ꮣ㏬䔈㵹䄰᪡ᤥ ᄦ᝭ᰶ䊲䓴ᣔݣ咬倅            䄰Ꮣ㏬⮱̷ܦ̸᏷䖀㏬ᖔᄦλ̺ह䄰Ꮣ㏬⮱᏷䖀⮱䛺
       ኼ ࿗ ኼ    ⅡݖⅡ⩢⻾ឭ䔈ᆂᕷ԰ԡ԰ϟᕷ࿗ϟ཯԰ɤজ ௴ᓣᤀᧅԡ԰ጢ ऐሕᎮऐᤃሕሕጢজ ጛ᤬ቂᐹᔠᤀᧅᢝऊ݀ ၊၊ࣩॹ ᓣʐࣩॹ ዞႥজ ၊ᡙᡙᡓᧅᣑ ᣑ ᢝᅳࣩʗॹ၊၊ࣩॹᓣʐࣩॹዞႥ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13