Page 4 - 201904
P. 4

WATER RESOURCES PROTECTION
  Vol. 35 No. 4                                      Jul. 2019
                    CONTENTS


  Advances in surface water environment numerical models
                   LI Yiping, SHI Yuanyuan, JIANG Long, ZHU Xiangyu, GONG Ran( 1)
    ûûûûûûûûûûûûû
  Characteristic analysis and simulation of nonpoint source pollution in typical watershed of Feilaixia
                             HUANG Guoru, CHEN Xiaoli, REN Xiuwen( 9)
    Reservoir area ûûûûûûûûûûûûûûûûû
  Meteorologyhydrology drought index and spatial and temporal characteristics of drought in Guanzhong area
                                    SU Xiaoling, LIANG Zheng( 17)
    ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû
  Comparison of onedimensional river water temperature model and empirical formula method in upper
                               LI Xungui, WANG Xiaolei, SU Xianbao( 24)
    reaches of Yellow River ûûûûûûûûûûûûûûû
  Study on relationship between water and sediment based on empirical mode decomposition and information
                            ZHANG Jinping, XIAO Honglin, ZHANG Xin( 30)
    entropy ûûûûûûûûûûûûûûûûûûû
  Analysis of hydrological minimum evolution and ecological base flow guarantee in Yunnan area of
                            WANG Dongsheng, YUAN Shutang, YANG Qi( 35)
    Jinshajiang River Basin, China ûûûûûûûûûû
  Dynamic mechanism of salinity intrusion in Modaomen Waterway during typhoon " Nesat" transist
              PAN Mingjie, YANG Fang, JING Li, LUO Zhaoyang, WANG Qing, KONG Jun( 42)
     ûûûûûûûû
  Influencing factors of flow diversion ratio in plain river networks of Taihu Lake Basin
        WANG Ziyue, LI Yiping, DONG Zhiqiang, ZHUANG Wei, WENG Shenglin, ZHANG Jinglin( 49)
     ûûû
  Risk assessment system of groundwater pollution in plain river network area and its application

    ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû             WU Jianqiang, WANG Min, HUANG Shenfa,
      GONG Jingxiang, GUO Jingchuan, CHEN Jianguo, RUAN Junjie, CAI Zhuoer, YAN Zhongchun( 55)

  Research progress of evaluation on sources, occurrence and ecological risk of perand polyfluoroalkyl substances
                GAO Lijuan, LIU Jingling, CHEN Nannan, BAO Kun, SUN Bin, MENG Bo( 63)
    in Liaohe River Basin ûû
  Technology and effect of water environment control in Tonghui Lake
                ZHANG Jianqiang, FU Zhong, BU Yifeng, QI Yuedong, ZHOU Bingbing( 71)
    ûûûûûûûûûûû
  Experiment on removal effect of improved permeable pavement on SS in weak permeable soil area
              ZHANG Zhixian, WANG Junling, QIN Quancheng, WANG Hua, ZHANG Helin( 76)
    ûûûûûûûûû
  Construction of water security pattern of ChangshaZhuzhouXiangtan urban agglomeration based on
                                       LI Bo, GAN Tianjing( 80)
    ArcGIS and GAP analysis ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû
  Changes of environmental flow in Huaihe River Basin and its ecological impact on fish habitat in Hongze Lake
                     WEI Qing, XUE Lianqing, ZHANG Min, YANG Fan, REN Lei( 89)
     ûûûûûûûûûûûûûûû  Sponsor: Hohai University            ISSN: 1004  6933  CN: 32  1356 / TV
      Society of Environment and Water Resources, Address: 1 Xikang Road, Nanjing 210098, P. R. China
      Chinese Hydraulic Engineering Society  Email: bh@ hhu. edu. cn; bh1985@ vip. 163. com
  Editor & Publisher: Editorial Board of Water http: / / jour. hhu. edu. cn
           Resources Protection     Distributor: China International Book Trading Corporation
                                ( P. O. Box: 399, Beijing 100048, P. R. China)
  Editor in Chief: WANG Peifang
   1   2   3   4   5   6   7   8   9